Határon túli matematikaversenyek

A ha­tá­ron túli ma­te­ma­ti­ka­ver­se­nyek (olim­pi­ák) fel­ada­ta­i­nak meg­je­len­te­té­sé­vel olyan fel­adat­anyag­gal bővül a gaz­dag ma­gyar szak­iro­da­lom, amely be­te­kin­tést nyújt a cseh/szlo­vák, szerb, román, orosz és ukrán fel­ada­tok vi­lá­gá­ba. A könyv ki­adá­sá­val az a cé­lunk, hogy egy­részt be­te­kin­tést nyer­jünk a szom­szé­dos or­szá­gok ma­te­ma­ti­kai kul­tú­rá­já­ba, és meg­is­mer­tes­sük az ol­va­sók­kal mind­azt, ami­vel a ta­nu­lók ma­te­ma­ti­ka irán­ti ér­dek­lő­dé­sét éb­reszt­ge­tik, más­részt hogy olyan fel­ada­to­kat vá­lo­gas­sunk, ame­lyek tárgy­kö­rük­ben, jel­le­gük­ben el­té­rő­ek a Ma­gyar­or­szá­gon meg­je­lent fel­adat­gyűj­te­mé­nyek­ben ta­lál­ha­tók­tól, s ezzel nö­vel­jük a gya­kor­ló ver­seny­fel­ada­tok vá­lasz­té­kát.


Oláh György (szerk.): Határon túli matematikaversenyek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek