Háy György

Légibalesetek pilótaszemmel II.

Ebben a kö­tet­ben – csak­úgy, mint a Lé­gi­bal­ese­tek pi­ló­ta­szem­mel I. című mun­ká­ban – a pi­ló­ta szer­ző­nek az AERO ma­ga­zin ha­sáb­ja­in meg­je­le­nő cik­kei alap­ján né­hány ne­ve­ze­tes légi sze­ren­csét­len­ség gyak­ran kri­mi­be illő fel­de­rí­té­sét kö­vet­het­jük nyo­mon az ada­tok össze­gyűj­té­sé­től a tra­gé­di­á­hoz ve­ze­tő ese­mény­lán­co­lat re­konst­ru­á­lá­sán ke­resz­tül egé­szen a ha­son­ló bal­ese­te­ket meg­előz­ni hi­va­tott vál­to­zá­sok be­ve­ze­té­sé­ig. Az áb­rák­kal gaz­da­gon il­luszt­rált szö­veg egy­szer­re szak­sze­rű és mégis köz­ért­he­tő, hogy va­la­mennyi ér­dek­lő­dő meg­is­mer­hes­se a bal­ese­tek ta­pasz­ta­la­tai alap­ján, „vér­rel írt” sza­bá­lyok meg­szü­le­té­sét.


Háy György: Légibalesetek pilótaszemmel II. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek