Háy György

A repülés megszállottai

A re­pü­lés­hez mil­li­ók adják mun­ká­ju­kat ku­ta­tó­in­té­ze­tek­ben, gyá­rak­ban és pi­ló­ta­fül­kék­ben, de csak ke­ve­se­ket aján­dé­koz meg a sors ak­ko­ra te­het­ség­gel, el­szánt­ság­gal és sze­ren­csé­vel, hogy éppen jókor le­gye­nek jó he­lyen, s így lát­vá­nyo­san na­gyot len­dít­hes­se­nek e cso­dá­la­tos tu­do­mány fej­lő­dé­sén. Ez a könyv tu­cat­nyi zseni sor­sát kö­ve­ti végig, akik nem csu­pán ma­ra­dan­dót al­kot­tak a re­pü­lés te­rü­le­tén, de sze­mé­lyi­sé­gük, élet­út­juk is kü­lön­le­ge­sen ér­de­kes és ta­nul­sá­gos. Van kö­zöt­tük, aki­nek neve már éle­té­ben fo­ga­lom­má vált, mint Zep­pe­lin, Mes­ser­schmitt vagy Tu­pol­jev, má­so­ké mél­tat­la­nul me­rült a fe­le­dés ho­má­lyá­ba, mint az eu­ró­pai re­pü­lés­ben több­szö­rö­sen út­tö­rő Al­ber­to San­tos-Du­mont. A könyv meg­pró­bál nem csu­pán nekik elég­té­telt adni, de el­osz­lat­ni né­hány köz­ke­le­tű tév­hi­tet, elő­íté­le­tet is. A hősök sorsa mel­lett ma­radt még hely né­hány fon­to­sabb fel­fe­de­zé­sük, ta­lál­má­nyuk rövid, köz­ért­he­tő is­mer­te­té­sé­re.


Háy György: A repülés megszállottai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek