Bán András

A vizuális antropológia felé

Ez a könyv a fo­tó­ról szól. A fo­tog­rá­fi­á­ról nincs már mit mon­da­ni. A fo­tog­rá­fia meg­kö­ze­lí­té­sé­ről, hasz­ná­la­tá­ról, tár­sa­da­lom­tör­té­ne­té­ről s a vi­zu­á­lis ant­ro­po­ló­gi­á­ról annál töb­bet.
A kul­tu­rá­lis ant­ro­po­ló­gia fel­ada­ta a kul­tú­ra mű­kö­dé­sé­nek fel­fe­dé­se, le­írá­sa, ér­tel­me­zé­se, a vi­zu­á­lis ant­ro­po­ló­gi­áé pedig az álló- és moz­gó­ké­pek, de ezen túl a kör­nye­zet, a tér, a tes­tek és tár­gyak rend­sze­ré­nek vizs­gá­la­ta. E tu­do­mány­te­rü­let, bár év­ti­ze­dek óta mű­ve­lik, igen gyor­san vál­to­zó és bi­zony­ta­lan kör­vo­na­lú - tan­köny­vi ki­ér­lelt­ség­gel be­mu­tat­ni meg­old­ha­tat­lan­nak tűnik.
E kötet ta­nul­má­nya­it kü­lön­fé­le al­kal­mak szül­ték az el­múlt három év­ti­zed­ben. Mű­fa­juk ve­gyes, té­má­juk szé­les kört ölel fel: a ma­gyar fotó 20. szá­za­di tör­té­ne­té­nek rej­tel­mei, a csa­lá­di fotó ku­ta­tá­sa, a fotó je­len­tő­sé­ge a hely­tör­té­ne­ti ku­ta­tás­ban, a naiv fotós ha­bi­tu­sa, az épí­té­sze­ti fo­tó­zás. Ami közös ben­nük: a vi­zu­á­lis ant­ro­po­ló­gia ke­re­sé­se.

Bán And­rás (1951) mű­kri­ti­kus, a Mis­kol­ci Egye­tem Kul­tu­rá­lis és Vi­zu­á­lis Ant­ro­po­ló­gia In­té­ze­té­nek ok­ta­tó­ja, a Mis­kol­ci Ga­lé­ria Vá­ro­si Mű­vé­sze­ti Mú­ze­um igaz­ga­tó­ja. Kor­társ kép­ző­mű­vé­szet­ről és fo­tó­ról ír, ki­ál­lí­tá­so­kat szer­vez. 1974-1990 kö­zött az Élet és Iro­da­lom kép­szer­kesz­tő­je, 1982-1990 kö­zött a Ma­gyar Nem­zet mű­kri­ti­ku­sa volt. 1982-1990 kö­zött pri­vát fo­tó­val kap­cso­la­tos ku­ta­tást ve­ze­tett a bu­da­pes­ti Mű­ve­lő­dés­ku­ta­tó In­té­zet­ben.


Bán András: A vizuális antropológia felé című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek