Bernard Girard

A Google-modell

A menedzsment forradalma

Stan­ford­ból jöt­tek, mes­ter­sé­gük cí­me­re ma­te­ma­ti­kus, in­for­ma­ti­kus. Ser­gey Brin és Larry Page per­sze Ka­li­for­ni­á­ban ma­radt, és céget ala­pí­tott egy al­go­rit­mus­ra. Az al­go­rit­must Lar­ry­ról Page Rank­nek ne­vez­ték el (és az in­ter­ne­tes ol­da­lak rang­ját je­len­ti), a céget pedig Go­og­le-nak, ami egy jó nagy szám neve, azé, amely­ben az 1 után 100 nulla áll. Hogy nem­csak a nagy­mennyi­sé­gű adat­ban való ke­re­sést ol­dot­ták meg ha­té­ko­nyan, hogy in­no­va­tív meg­ol­dá­sa­ik­nak még mi ma­gyar egy­sze­rű in­ter­ne­te­zők is fo­lya­ma­tos ha­szon­él­ve­zői va­gyunk, az rend­ben van, de a pénz­ke­re­sés is nagy­lép­ték­ben si­ke­rült nekik. Ám erről in­kább plety­kák, mint­sem kor­rekt elem­zé­sek szól­nak.

A Go­og­le vál­la­lat­ve­ze­té­si gya­kor­la­tát ez a könyv a vi­lá­gon el­ső­ként tárja fel. Ha­tá­sát mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint hogy az ame­ri­kai ki­adást az Ama­zon ol­va­sói egy­ön­te­tű­en csil­la­gos ötös­re ér­té­kel­ték. Össze­fog­la­lót ka­punk azok­ról a szo­kat­lan, for­ra­dal­mi­an újnak te­kint­he­tő as­pek­tu­sok­ról, ahogy a céget ala­pí­tot­ták, ahogy a gyors vál­la­lat­fej­lő­dést ke­zel­ték és ke­ze­lik, ahogy a pénz­ügyi vál­ság­ra re­a­gál­tak. Új tí­pu­sú mun­ka­szer­ve­zés, új mun­ka­erő-to­bor­zás, új mar­ke­ting­esz­kö­zök az alap­jai az új tech­no­ló­gi­á­nak, amely­ben a kö­zön­ség, az in­ter­ne­te­zők kri­ti­ká­ja, a nyi­tott­ság és az ön­kont­roll egy­képp sze­re­pet ját­szik. A 20. szá­zad vál­la­lat­ve­ze­té­si min­tá­ját a Ford T-mo­dell­jé­nek fu­tó­sza­la­gon való gyár­tá­sa for­ra­dal­ma­sí­tot­ta. A 21. szá­zad élet­ké­pes vál­la­la­ta­i­nak pedig nem árt ala­po­san szem­ügy­re venni a Go­og­le-mo­dellt.

A szer­ző a könyv má­so­dik ki­adá­sát je­len­tős mér­ték­ben ak­tu­a­li­zál­ta, te­kin­tet­tel arra, hogy a piac gyor­san vál­to­zik, hogy olyan új sze­rep­lők je­len­tek meg, mint a Fa­ce­book, és hogy maga a Go­og­le is erő­tel­je­sen re­a­gál min­den új­don­ság­ra. A köny­vet egy olyan fo­gal­mi rend­szer is gaz­da­gít­ja, amely a Go­og­le ikon­ná vált 12 vál­la­lat­ve­ze­té­si mód­sze­rén ala­pul, és amely min­den tí­pu­sú gaz­da­sá­gi tár­su­lat­nál al­kal­maz­ha­tó.


Bernard Girard: A Google-modell című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek