Komornik Vilmos

Valós analízis előadások I.

Ez a Stras­bourg­ban meg­je­lent tan­könyv a ma­gyar ma­te­ma­ti­kai is­ko­la fel­fo­gás­mód­ját tette közzé fran­cia nyelv­te­rü­le­ten. A hazai ok­ta­tás­hoz ily módon szo­ro­san kap­cso­ló­dó két­kö­te­tes mű fő ré­szei: To­po­ló­gia, Dif­fe­ren­ci­ál­szá­mí­tás, Kö­ze­lí­tő mód­sze­rek, Funk­ci­o­nál­ana­lí­zis, In­teg­rál­szá­mí­tás, Függ­vény­te­rek.
A tár­gya­lás­mód fel­té­te­le­zi az egy­vál­to­zós klasszi­kus valós ana­lí­zis is­me­re­tét. A szer­ző nagy gon­dot for­dít a tár­gyalt kér­dé­sek ki­vá­lasz­tá­sá­ra, esz­té­ti­kus és ál­ta­lá­nos té­te­le­ket fo­gal­maz meg, rövid és ele­gáns bi­zo­nyí­tá­so­kat ad, s az anya­got egy­sze­rű de ki­fe­je­ző pél­dák­kal il­luszt­rál­ja. Rész­le­tes iro­da­lom­jegy­zé­ket közöl, mely­ben meg­ad­ja a tár­gyalt fo­gal­mak és té­te­lek ere­de­ti for­rá­sát. A köny­vet rend­kí­vül ala­pos név- és tárgy­mu­ta­tó egé­szí­ti ki, va­la­mint ok­ta­tá­si meg­jegy­zé­se­ket is tar­tal­maz, me­lyek az egye­te­mi ok­ta­tók­nak nyúj­ta­nak se­gít­sé­get az egyes té­ma­kö­rök sú­lyo­zá­sá­ban.

Ko­mor­nik Vil­mos töb­bek kö­zött Csá­szár Ákos és Czách Lász­ló ta­nít­vá­nya volt az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men, így szem­lé­le­té­ben, gon­dol­ko­dás­mód­já­ban a Fejér Lipót, Riesz Fri­gyes, Turán Pál és Erdős Pál ne­vé­vel fém­jel­zett ma­gyar ma­te­ma­ti­kai tra­dí­ci­ót kö­ve­ti. Köny­ve a stras­bour­gi Louis Pas­teur egye­te­men hat fél­éven ke­resz­tül tar­tott elő­adá­sa­in ala­pul.


Komornik Vilmos: Valós analízis előadások I. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek