Komornik Vilmos

Valós analízis előadások II.

Ez a Stras­bourg­ban meg­je­lent tan­könyv a ma­gyar ma­te­ma­ti­kai is­ko­la fel­fo­gás­mód­ját tette közzé fran­cia nyelv­te­rü­le­ten.A hazai ok­ta­tás­hoz ily módon szo­ro­san kap­cso­ló­dó két­kö­te­tes mű fő ré­szei: To­po­ló­gia, Kö­ze­lí­tő mód­sze­rek, Funk­ci­o­nál­ana­lí­zis, In­teg­rál­szá­mí­tás, Függ­vény­te­rek.

A tár­gya­lás­mód fel­té­te­le­zi az egy­vál­to­zós klasszi­kus valós ana­lí­zis is­me­re­tét.

Ajánlott könyvek