Pataki Béla

A technológia menedzselése

A tu­do­má­nyos ered­mé­nyek száma 1990-től nap­ja­in­kig meg­dup­lá­zó­dott. Ugyan­annyi tu­do­má­nyos ered­mény gyűlt össze a kez­de­tek­től 1990-ig, mint azóta máig. E hi­he­tet­len bur­ján­zás kö­ze­pet­te a Gyor­su­ló tu­do­mány so­ro­zat sze­rény kí­sér­let, hogy a tu­do­má­nyok egy-egy sze­le­té­be be­pil­lant­has­son a nyá­jas Ol­va­só.
A tu­dás­ala­pú tár­sa­da­lom­ban és gaz­da­ság­ban a tech­no­ló­gia­me­nedzs­ment kulcs­sze­re­pet ját­szik azzal, hogy a vál­la­la­tok ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek, il­let­ve bár­mi­lyen szer­ve­zet si­ke­res mű­kö­dé­sé­nek szol­gá­la­tá­ba ál­lít­ja a tech­no­ló­gi­át, hasz­no­sít­va a tu­do­mány ered­mé­nye­it. A gaz­da­sá­gi­lag fej­lett or­szá­gok­ban közel ne­gyed­szá­za­da tö­ret­le­nül fej­lő­dik és vi­rág­zik ez a szak­te­rü­let, Ma­gyar­or­szá­gon azon­ban még min­dig na­gyon ke­ve­sen is­me­rik. A könyv e rend­kí­vül szer­te­ága­zó té­ma­kör leg­fon­to­sabb alap­kon­cep­ci­ó­it, fej­lő­dés­tör­té­ne­tét és főleg stra­té­gi­ai szin­tű kér­dé­se­it vá­zol­ja fel, ma­gyar ter­mi­no­ló­gi­át ja­va­sol­va az angol szak­ki­fe­je­zé­sek­re. Kitér az in­for­má­ció­tech­no­ló­gia me­ne­dzse­lé­sé­nek szem­lé­let­vál­tá­sá­ra és leg­fon­to­sabb ak­tu­á­lis vi­tá­já­ra is. Ki­for­rott el­mé­le­tek és be­vált mód­sze­rek mel­lett nap­ja­ink­ban for­má­ló­dó, ígé­re­tes új­don­sá­go­kat is be­mu­tat.

Dr. Pa­ta­ki Béla a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem me­nedzs­ment és vál­la­lat-gaz­da­ság­tan tan­szé­ké­nek do­cen­se, a ma­gyar nyel­vű Har­vard Busi­ness­ma­na­ger ala­pí­tó- és társ­szer­kesz­tő­je.


Pataki Béla: A technológia menedzselése című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek