Frank R. Ankersmit

A történelmi tapasztalat

A tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­lat F. R. An­kersmit gron­in­ge­ni szék­fog­la­ló be­szé­dé­nek szö­ve­ge. An­kersmit a Hay­den White ne­vé­vel fém­jel­zett nar­ra­ti­vis­ta tör­té­net­fi­lo­zó­fia jeles kép­vi­se­lő­je. 1993-ban, ami­kor szék­fog­la­ló­ját tar­tot­ta, a tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­lat a tör­té­net­fi­lo­zó­fia el­ha­nya­golt te­rü­le­té­nek szá­mí­tott. A tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­lat olyan meg­bíz­ha­tó ér­zé­ki ta­pasz­ta­lat, amely­ből hi­ány­zik az el­telt idő, ezért min­den­faj­ta kon­tex­tu­a­li­zá­lás­nak el­len­sze­gül. Aki tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­lat­ra tesz szert, az meg van győ­ződ­ve arról, hogy köz­vet­len és au­ten­ti­kus kap­cso­lat­ba lé­pett a múlt­tal An­kersmit - töb­bek kö­zött Hu­i­zin­gá­ra, Kant­ra és Arisz­to­te­lész­re hi­vat­koz­va - a ta­pin­tás­ér­zék­kel hozza kap­cso­lat­ba a tör­té­nel­mi ta­pasz­ta­la­tot.


Frank R. Ankersmit: A történelmi tapasztalat című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek