Rényi Alfréd

Ars Mathematica

Egy kö­tet­be gyűj­töt­tük össze Rényi Alf­réd Dia­ló­gu­sok a ma­te­ma­ti­ká­ról, Leve­lek a va­ló­szí­nű­ség­ről, Napló az in­for­má­ció­el­mé­let­ről címen kü­lön-kü­lön egy­kor könyv alak­ban már meg­je­lent nép­sze­rű­sí­tő írá­sa­it. Fon­tos­nak tart­juk, hogy ezek­hez a mű­vek­hez a mai fi­a­ta­lok is hoz­zá­jus­sa­nak, ugyan­is az idő­sebb ge­ne­rá­ció so­ra­i­ból szám­ta­lan ma­te­ma­ti­kus, mér­nök és tanár fi­gyel­mét, so­kuk­nak pá­lyá­ját for­dí­tot­ták a ma­te­ma­ti­ka felé Rényi em­lí­tett írá­sai. A szer­ző ugyan­is ki­vá­ló nép­sze­rű­sí­tő író volt, aki rend­ha­gyó for­má­ban, a görög ha­gyo­má­nyok­hoz vissza­nyúl­va kö­ze­lí­tett tár­gyá­hoz, s a szel­lem­óri­ás ereje süt át so­ra­in. Az írá­sok csep­pet sem ve­szí­tet­tek ak­tu­a­li­tá­suk­ból, a va­ló­szí­nű­ség- és az in­for­má­ció­el­mé­let egyre na­gyobb sze­re­pet kap ko­runk­ban. A kötet cím­adó írása egy­ben be­ve­ze­tő is, amely­ben Rényi ku­ta­tói és pe­da­gó­gu­si hit­val­lá­sá­ról ol­vas­ha­tunk.

Rényi Alf­réd (1921–1970), a ma­gyar va­ló­szí­nű­ség-szá­mí­tá­si is­ko­la meg­ala­pí­tó­ja. Leg­fon­to­sabb ered­mé­nye a va­ló­szí­nű­sé­gi mező Kol­mo­go­rov-fé­le axi­ó­ma­rend­sze­ré­nek ál­ta­lá­no­sí­tá­sa, de szám­el­mé­le­ti mun­kás­sá­ga is je­len­tős.


Rényi Alfréd: Ars Mathematica című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek