Author's photos

Alfred North Whitehead

Angol matemati­kus, logikus, filozófus a 20. század egyik jelentős és nagy hatású rendszeralkotó gondolkodója.

1880-tól Cambridge-ben, a Trinity College-ban tanult, majd tanított (1885-1910) matematikát. Első könyve, A Treatise on Universal Algebra, with Applications 1898-ban jelent meg. Munkásságának korai főműve a Principia Mathematica (1910-13), amelyet egyik volt cambridge-i diákjá­val és barátjával, Bertrand Russell-lel közösen írt; a munka a matematikai logika történetének mérföldköve.

1910-tól a lon­doni egyetemen eltöltött 14 éve tekinthető második alkotói korszakának. Eleinte aPrincipia negyedik kötetét tervezte meg­írni, és a tér logikai analízisével foglalkozott. Kutatásai az anya­gi világ newtoni felfogásának elégtelenségéhez, majd ismeret­elméleti kritikájához, végül egy önálló ismeretelméleti és ter­mészetfilozófiai pozíció kidolgozásához vezettek 1924-re (pl. TheConcept qf Nature, 1920).

1924-ben, 63 éves korában meg­hívást kapott az USA-beli Harvard University filozófia tanszé­kére, ezzel élete legtermékenyebb korszaka vette kezdetét: a ta­nítás mellett metafizikai, természetfilozófiai, tudományfilozó­fiai (Science and the Modern World, 1925), társadalomfilozófiai, vallásfilozófiái (Religion in the Making, 1926), oktatáselméleti műveket írt.

Fő műve a Folyamat és valóság (1929; magyarul Typotex, 2001), a több évezredes európai filozófiai hagyomány nagy szintézise. Késői munkái között találunk az emberi gon­dolkodás történetével és jelenségeivel foglalkozó műveket is (Adventures of Ideas, 1933; Modes of Thought, 1938). 75 évesen (1936) vonult nyugdíjba, a tanítást és az írást azonban nem hagyta abba. Halála évében újabb kötetet publikált Essays in Science and Philosophy címmel.

Munkássága önálló filozófiai iskola (az u.n. folyamatfilozófia) kialakulását eredményezte, amelynek kutatására John B. Cobb, Jr. és Dávid R. Griffin vezetésével önálló intézet jött létre (Center for Process Studies) a kaliforniai Claremont School of Theology keretében. Ezt a szemléletet ma többek között a teológia, etika, pszichológia, a társadalomtudományok, ökoló­gia, gender-kutatás, az interdiszciplináris kutatások (vallások és kultúrák közötti párbeszéd, vallás és természettudományok viszonya) és általánosabban az ún. konstruktív posztmodern gondolkodás terén szerte a világon számos kutató alkalmazza, fejleszti tovább és értelmezi.

Magyarul 2001-ben jelent meg fő műve, a Folyamat és valóság, Fórizs László és Kársai Gábor fordításában. Filozófiájá­nak tanulmányozására, népszerűsítésére és szellemének műve­lésére 2002-ben Magyar és Közép-Európai Whitehead Egye­sület néven műhely alakult, amelynek tagjai egyetemeken és főiskolákon oktatják Whitehead filozófiáját, rendszeres előadá­sokat, nyilvános összejöveteleket tartanak és szerveznek, és a nemzetközi Whitehead~kutatásba is bekapcsolódtak.

Hazánkban ezt követően az egyesület vállalta magára a feladatot, hogy minél szélesebb körben megismertesse a téma kutatói illetve a szélesebb közönség körében a szerző gondolatat. Ennek szellemében az egyesület körül szerveződő műhelycsoport (Csikós Ella és Karsai Gábor szerkesztők vezetésével) 2005-ben fordításokból és önálló esszékből álló tanulmánykötetet állított összeFolyamat és kaland címen, mely azután a Veszprémi Humántudományokért Alapítvány gondozásában, és a Center for Process Studies támogatásával került piacra.

A magyarnylevű folyamatflozófiai irodalom azután 2007-ben újabb kötettel bővült, miután a Typotex Kiadó - a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával - megjelentette Whtehead: A természet fogalma című munkáját (Szabados Levente fordításában), mely modern természettudományok témaköreivel való kapcsolatai matt fontos összekötőül szolgálhat a folyamatfilozófia iránt érdeklődő kutatók számára.

A szerző könyvei

Ajánlott kötetek