Venetianer Pál

Génmódosított növények - Mire jók?

Ma a vi­lá­gon pél­dát­lan gyor­sa­ság­gal nö­vek­szik a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­do­sí­tott nö­vé­nyek ve­tés­te­rü­le­te. Hogy ez jó vagy sem, arról in­ten­zív és in­du­la­tos szak­mai, po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi, és mé­dia­vi­ták foly­nak. De miről is vi­tat­ko­zunk?

Tudta ön, hogy:

...a DNS ön­ma­gá­ban nem élő anyag?

...a kló­no­zás - bár­hon­nan is szár­ma­zik a ki­je­lölt gén - több­nyi­re az Esche­ri­chia coli nevű em­be­ri bél­bak­té­ri­um­ban tör­té­nik meg?

...​Dolly, az első kló­no­zott bá­rány a 227-ik kí­sér­let­re si­ke­rült?

...a pap­a­ját a gén­tech­no­ló­gia men­tet­te meg a ki­pusz­tu­lás­tól?

A szer­ző, aki a gén­se­bé­szet aktív mű­ve­lő­je, a me­ző­gaz­da­sá­gi GM-tech­no­ló­gia mi­ben­lé­tét, hasz­nos­sá­gát, il­let­ve ve­szé­lyes­sé­gét elem­zi. Célja a hi­te­les, ér­de­kes, szó­ra­koz­ta­tó tá­jé­koz­ta­tás.

„Ami pedig a vé­le­mé­nye­ket, hi­po­té­zi­se­ket, spe­ku­lá­ci­ó­kat, jós­la­to­kat il­le­ti, meg­kí­sér­lem azok tor­zí­tás­men­tes is­mer­te­té­sét, majd - ahol szük­sé­ges és le­het­sé­ges - ál­lást fog­la­lok velük kap­cso­lat­ban. Nem óhaj­tom ugyan­is tit­kol­ni, hogy e kér­dé­sek több­sé­gé­ről va­ló­ban ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nyem van - ami nem a két szél­ső ál­lás­pont szám­ta­ni kö­ze­pe."


Venetianer Pál: Génmódosított növények - Mire jók? című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek