Berényi Dénes

Tudomány és kultúra

A fi­zi­kus szer­ző a tu­do­mány és kul­tú­ra, a tu­do­mány és a tár­sa­da­lom kü­lön­bö­ző te­rü­le­te­it át­fog­va mai prob­lé­má­kat ele­mez.

A fi­zi­ka nem zárt tu­do­mány, ha­té­kony­sá­gát a ma­te­ma­ti­ká­val érte el, és nél­kü­le se kémia, se bio­ló­gia nem tár­gyal­ha­tó. A fi­zi­ka ak­tu­á­lis lá­tás­mód­ja min­dig ha­tás­sal volt a fi­lo­zó­fi­á­ra is, és ma már olyan "át­hal­lá­sok" hoz­nak je­len­tős si­kert, mint a sta­tisz­ti­kus me­cha­ni­ka és a pénz­pi­a­ci moz­gá­sok. A fi­zi­ka je­len­tő­sé­ge a ter­mé­szet­tu­do­má­nyok­ban, a napi prob­lé­mák­ban - ez a kötet első ré­szé­nek té­má­ja. Ezt kö­ve­tő­en a tu­do­mány­nak az ok­ta­tás­ban be­töl­tött sze­re­pét, végül pedig az egye­te­mes és hazai tu­do­mány vi­szo­nyát is­mer­he­ti meg az Ol­va­só. Ez utób­bi a ma­gyar ter­mé­szet­tu­do­má­nyok sok olyan ered­mé­nyét mu­tat­ja fel, ame­lyek­re, ha va­la­mi­re, iga­zán büsz­kék le­he­tünk, csak éppen éppen a szak­mai kö­rö­kön kívül nem is­mer­tek. Ezen igyek­szik se­gí­te­ni a könyv.


Berényi Dénes: Tudomány és kultúra című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek