Bartha Tamás - Csertán György - Majzik István - Pataricza András - Varró Dániel - Varró-Gyapay Szilvia

Formális módszerek az informatikában

A kötet az in­for­ma­ti­kai szak­ma igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en igyek­szik gya­kor­lat­ori­en­tált szem­lé­let­tel be­mu­tat­ni azo­kat a leg­fon­to­sabb ma­te­ma­ti­kai esz­kö­zö­ket, ame­lyek az in­for­ma­ti­kai rend­sze­rek ter­ve­zé­si és el­len­őr­zé­si fo­lya­ma­ta­i­ban sze­re­pet ját­sza­nak.
A könyv fó­ku­szá­ban a mo­dell­el­len­őr­zés áll, amely egy olyan ve­ri­fi­ká­ci­ós tech­ni­ka, amely a rend­szer egy véges mo­dell­jén bi­zo­nyít­ja be, hogy va­la­mi­lyen meg­kö­ve­telt tu­laj­don­ság tel­je­sül.
A kötet szer­zői a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki Egye­tem ok­ta­tói, akik a köny­vet a mű­sza­ki in­for­ma­ti­kus alap­kép­zés­ben jegy­zet­ként is hasz­nál­ják. A könyv ugyan­ak­kor igyek­szik a gya­kor­ló in­for­ma­ti­ku­sok szá­má­ra is ért­he­tő és hasz­no­sít­ha­tó is­me­re­te­ket nyúj­ta­ni.


Bartha Tamás - Csertán György - Majzik István - Pataricza András - Varró Dániel - Varró-Gyapay Szilvia: Formális módszerek az informatikában című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek