Cser László

Kondenzált közegek vizsgálata neutronszórással

Ez a könyv egye­te­mi és dok­to­ri is­ko­lai elő­adá­sok alap­ján író­dott abból a cél­ból, hogy a ne­ut­ron­fi­zi­kai is­me­re­tek alap­ja­it köz­ért­he­tő for­má­ban tárja az ol­va­só elé. A ne­ut­ron­fi­zi­ka, pon­to­sab­ban a kon­den­zált kö­ze­gek vizs­gá­la­ta ne­ut­ron­szó­rás se­gít­sé­gé­vel - hála a nagy­tel­je­sít­mé­nyű spal­lá­ci­ós for­rá­sok meg­je­le­né­sé­nek - ma re­ne­szán­szát éli. A Bu­da­pes­ti Ne­ut­ron­köz­pont (BNC) az el­telt évek során Kö­zép-Eu­ró­pa leg­je­len­tő­sebb ne­ut­ron­fi­zi­kai köz­pont­já­vá nőtte ki magát.
A szer­ző köz­ért­he­tő tár­gya­lás­mód­ra tö­rek­szik, ennek el­le­né­re a meg­ér­tés­hez el­en­ged­he­tet­len a kvan­tum­me­cha­ni­ka, a szi­lárd­test­fi­zi­ka, va­la­mint a mag­fi­zi­ka ele­me­i­nek is­me­re­te. Ugyan­csak hasz­nos a rönt­gen­szó­rás és a kris­tály­szer­ke­zet alap­ja­i­ban való jár­tas­ság. A könyv­ben az el­mé­le­ti alap­is­me­re­tek mel­lett né­hány gyak­ran hasz­ná­la­tos mé­ré­si el­já­rás, il­let­ve mé­rő­esz­köz le­írá­sa is he­lyet ka­pott.

Cser Lász­ló a ne­ut­ron­fi­zi­ka nem­zet­kö­zi­leg is is­mert, is­ko­la­te­rem­tő mű­ve­lő­je.


Cser László: Kondenzált közegek vizsgálata neutronszórással című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek