Bárczy Pál

Az én egyetemem

„Az egyik hosszú har­co­mat az anyag­tu­do­má­nyért és az anyag­mér­nö­ki sza­kért vív­tam – si­ker­rel. Ma már lé­te­zik Mis­kol­con anyag­tu­do­má­nyi kar, sőt dok­to­ri is­ko­la is! A má­si­kat, a ma­gyar űr­ipar meg­va­ló­sí­tá­sá­ért, ez a harc még ma is tart – a siker gyü­möl­cse az utó­dok­ra vár.”

 

Dr. Bár­czy Pál, a Mis­kol­ci Egye­tem ta­ná­ra az in­téz­mény­hez kö­tő­dő ar­cok­ról és har­cok­ról ír. A súly­ta­lan­ság súlya, a hat­va­nas évek egye­te­mi vi­lá­ga, a hazai anyag­tu­do­má­nyért és űr­ku­ta­tá­sért foly­ta­tott küz­de­lem só­ha­jai, va­la­mint régi kol­lé­gák kö­szön­nek vissza e könyv lap­ja­i­ról.

Ajánlott könyvek