Walter Fischer

A digitális műsorszórás alapjai

Gyakorlati útmutató mérnökök számára

Hosszú ku­ta­tá­si idő­szak után az el­múlt év­ti­zed­ben in­dult út­já­ra a di­gi­tá­lis te­le­ví­zió. Ana­lóg előd­jé­nél jobb és ál­lan­dó mi­nő­ség­gel, sok­kal gaz­da­sá­go­sabb át­vi­te­li meg­ol­dá­sok­kal va­la­mint új szol­gál­ta­tá­sok le­he­tő­sé­gé­vel tör be min­den­na­pi éle­tünk­be és nyit­ja tágra az ajtót a kon­ver­gen­cia néven em­le­ge­tett je­len­ség­nek, ami­kor is egy­be­fo­nó­dik a táv­köz­lés, a média és az in­for­ma­ti­ka, s együt­te­sen so­ha­sem lá­tott táv­la­to­kat nyit­nak. El­ső­ként a mű­hol­das mű­sor­el­osz­tás­ban vált jel­lem­ző­vé a di­gi­tá­lis meg­ol­dás, most ese­dé­kes Eu­ró­pá­ban - így Ma­gyar­or­szá­gon is - a föld­fel­szí­ni mű­sor­szó­rás di­gi­tá­lis­sá ala­kí­tá­sa és szin­te ezzel egy­idő­ben kerül sor a di­gi­tá­lis ká­bel­te­le­ví­zi­ó­zás al­kal­ma­zá­sá­ra is.

Wal­ter Fis­cher olyan mo­nog­rá­fi­át írt, amely­ben meg­ta­lál­ha­tók a di­gi­tá­lis te­le­ví­zi­ó­zás alap­jai, az in­for­má­ció-tö­mö­rí­té­si el­já­rás­tól a di­gi­tá­lis te­le­ví­zió-át­vi­te­li rend­sze­re­ken ke­resz­tül egé­szen a mé­rés­tech­ni­ká­ig. A fó­kusz­ban az eu­ró­pai di­gi­tá­lis föld­fel­szí­ni mű­sor­szó­rás áll, de jó át­te­kin­tést ka­punk a világ más ré­sze­in hasz­nált rend­sze­rek lé­nye­gé­ről és a mű­hol­das és ká­be­les di­gi­tá­lis mű­sor­el­osz­tás tech­ni­ká­ját is meg­is­mer­jük.

A szer­ző – ok­ta­tói ta­pasz­ta­la­ta­i­nak kö­szön­he­tő­en - ki­vá­ló ará­nyo­kat tart az el­mé­le­ti alap­is­me­re­tek, a ma­te­ma­ti­kai le­írá­sok és a gya­kor­la­ti tud­ni­va­lók kö­zött. Ennek ered­mé­nye­kép­pen e kötet egy­aránt al­kal­mas tan­könyv­nek, mér­nö­ki ké­zi­könyv­nek, sőt még arra is, hogy a nem hír­köz­lé­si alap­kép­zett­sé­gű, de mű­sza­ki té­mák­ban jár­tas ol­va­só képet al­kot­has­son a di­gi­tá­lis te­le­ví­zió mű­kö­dés­mód­já­ról.


Walter Fischer: A digitális műsorszórás alapjai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek