Vizvári Béla

Operációkutatási modellek

Az ope­rá­ció­ku­ta­tás­sal fog­lal­ko­zó köny­vek több­sé­ge el­ső­sor­ban a meg­ol­dá­si mód­sze­rek­re he­lye­zi a hang­súlyt - ez ért­he­tő is, hi­szen azok a ma­te­ma­ti­kai ered­mé­nyek.  Ez a könyv azon­ban a mód­sze­rek he­lyett egy leg­alább ilyen fon­tos (ha nem fon­to­sabb) kér­dés­re adja meg a vá­laszt:
Mi min­den­re hasz­nál­ha­tó az ope­rá­ció­ku­ta­tás?
Fe­je­zet­ről fe­je­zet­re egy-egy újabb al­kal­ma­zá­si te­rü­le­tet és a te­rü­let­re jel­lem­ző szer­te­ága­zó fel­hasz­ná­lá­si le­he­tő­sé­ge­ket is­mer­het meg az ol­va­só, a légi já­ra­tok sze­mély­ze­té­nek üte­me­zé­sé­től a mi­ni­má­lis költ­sé­gű kő­szál­lí­tá­son át egy út­épí­tés föld­mun­ká­i­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­ig.
A mű másik nagy ér­té­ke a cí­mé­ben is sze­rep­lő mo­del­le­zés. Az ope­rá­ció­ku­ta­tá­si fel­ada­tok meg­ol­dá­sa során az egyik fon­tos lépés a fel­ada­tok ma­te­ma­ti­kai nyelv­re való át­írá­sa, a mo­dell el­ké­szí­té­se. A könyv a mo­del­lek el­ké­szí­té­sé­nek tech­ni­kai rész­le­te­it mu­tat­ja be sok-sok könnyen ért­he­tő min­ta­fel­ada­ton ke­resz­tül.

Viz­vá­ri Béla egye­te­mi do­cens, a ma­te­ma­ti­kai tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa, a Ma­gyar Ope­rá­ció­ku­ta­tá­si Tár­sa­ság tagja. Je­len­leg a cip­ru­si Ea­s­tern Me­di­ter­ra­ne­an Uni­ver­sity ok­ta­tó­ja.


Vizvári Béla: Operációkutatási modellek című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek