Korpics Márta - Wildmann János

Vallások és egyházak az egyesült Európában

Magyarország

Egy or­szá­gos szin­tű rep­re­zen­ta­tív val­lás­szo­cio­ló­gi­ai ku­ta­tás összeg­zé­se ez a kötet, mely - ahogy a cím is utal rá - össze­ha­son­lít­ja a hazai és eu­ró­pai val­lá­si at­ti­tű­dö­ket.
A szer­zők közös mun­ká­ját mi sem bi­zo­nyít­ja job­ban, mint­hogy egy­más fe­je­ze­te­it kom­men­tál­va adják közre ered­mé­nye­i­ket. Íze­lí­tő­ül né­hány kér­dés és téma: Mi­lyen a val­lá­sos ember? Mi­lyen a tár­sa­dal­mi meg­íté­lé­se? Mi jel­lem­zi az egy­há­zat - nyi­tott­ság, vagy zárt­ság? Egy­há­zak­ról kri­ti­ku­san - tá­mo­ga­tó­an. A val­lás­ku­ta­tás tár­sa­dal­mi hasz­na.


Korpics Márta - Wildmann János: Vallások és egyházak az egyesült Európában című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek