Tudomány és politika

A tu­do­mány­po­li­ti­ka kulcs­kér­dé­se a tu­do­mány és a po­li­ti­ka kap­cso­la­ta. Ha ezt egyet­len szó­val akar­juk jel­le­mez­ni, akkor leg­in­kább az el­lent­mon­dá­sos jel­zőt hasz­nál­hat­juk. A ku­ta­tás sza­bad­sá­ga ugyan­is az egyik ol­da­lon, a po­li­ti­ka ha­tal­mi po­zí­ci­ó­ja pedig a má­si­kon - fel­old­ha­tat­lan el­lent­mon­dá­sok for­rá­sa. Mégis van meg­egye­zés és együtt­mű­kö­dés, mivel egyik sem nél­kü­löz­he­ti a másik tá­mo­ga­tá­sát. Az össze­kö­tő ka­pocs, nö­vek­vő mér­ték­ben, a tár­sa­da­lom. A kö­zös­ség dönt a tu­do­mány ér­té­ké­ről (össze­ha­son­lít­va tá­mo­ga­tá­si igé­nyét és hasz­nos­sá­gát más te­rü­le­tek­kel), és mi­nő­sí­ti a po­li­ti­ka ma­ga­tar­tá­sát is.
A kötet szer­zői sok­fé­le­kép­pen kö­ze­lí­te­nek a té­má­hoz, de tu­do­mány- és tu­do­mány­po­li­ti­ka-ké­pük sok közös vo­nást mutat. A vá­lo­ga­tás lé­nye­ges szem­pont­ja volt ugyan­is az il­lú­zió­men­tes­ség a tu­do­mány és a po­li­ti­ka kö­zöt­ti tá­vol­ság­tar­tás le­he­tő­sé­gét, a mer­to­ni alap­el­vek ér­vé­nye­sü­lé­sét és a ku­ta­tás min­den­ki­re ki­ter­je­dő sza­bad­sá­gát il­le­tő­en. Il­lú­zi­ók he­lyett a va­ló­sá­gos fo­lya­ma­to­kat és azok ér­tel­me­zé­sét kí­ván­tuk be­mu­tat­ni.
Hisszük, hogy a tu­do­mány­nak lét­ér­de­ke a po­li­ti­kai me­cha­niz­mu­sok meg­is­me­ré­se és meg­ér­té­se, hogy job­ban meg tud­jon fe­lel­ni a po­li­ti­ka által köz­ve­tí­tett tár­sa­dal­mi el­vá­rá­sok­nak, még­pe­dig anél­kül, hogy ve­szé­lyez­tet­né ezzel a tisz­ta tu­do­mány mű­ve­lé­sé­nek sza­bad­sá­gát.


Mosoniné Fried Judit (szerk.) - Tolnai Márton (szerk.): Tudomány és politika című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek