Szabó Csaba

Kamikaze molekulák

(és egyéb írások)

A sza­bad­gyö­kök olyan, oxi­gén- vagy nit­ro­gén­ala­pú mo­le­ku­lák, ame­lyek ké­mi­ai tu­laj­don­sá­ga­ik révén meg­tá­mad­hat­nak kü­lön­fé­le kulcs­fon­tos­sá­gú fe­hér­jé­ket vagy akár a DNS-t. Ezen re­ak­ci­ók során maguk is meg­sem­mi­sül­nek, ezért ka­mi­ka­ze mo­le­ku­lák­nak is ne­vez­het­jük őket. A sza­bad­gyö­kök sze­re­pé­nek meg­ér­té­se va­ló­sá­gos for­ra­dal­mat je­lent az or­vos­tu­do­mány­ban, és alap­ja­i­ban vál­toz­tat­ta meg a be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­val és ke­ze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos fel­fo­gá­sun­kat. Nap­ja­ink­ban meg­nőtt az ér­dek­lő­dés a sza­bad­gyö­kök iránt: táp­lál­ko­zá­si as­pek­tu­sok­ból, az öre­ge­dés élet­ta­ná­val kap­cso­la­to­san, va­la­mint a szív- és ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek­kel kap­cso­la­to­san. A jelen könyv első öt fe­je­ze­té­ben a szer­ző egyes sza­bad­gyök-me­cha­niz­mu­sok sze­re­pét mu­tat­ja be a vér­ke­rin­gés sza­bá­lyo­zá­sá­ban, a cu­kor­be­teg­ség és a férfi im­po­ten­cia ki­ala­ku­lá­sá­ban, va­la­mint a sejt­ha­lál fo­lya­ma­ta­i­ban. A szak­mai fe­je­ze­tek olyan stí­lus­ban íród­tak, hogy a bio­ló­gia alap­el­ve­i­ben va­la­me­lyest já­ra­tos nem-szak­em­ber ol­va­sók szá­má­ra is ért­he­tő­ek le­gye­nek. A könyv má­so­dik ré­szé­ben a szer­ző né­hány, a hazai tu­do­má­nyos élet­ben nagy vi­hart ka­vart írá­sát adjuk közre.

Dr. Szabó Csaba ku­ta­tó­or­vos, far­ma­ko­ló­gus, a New Jer­sey-i Egye­tem pro­fesszo­ra. Nem­csak alap­ku­ta­tás­ban, hanem gyógy­szer­je­lölt mo­le­ku­lák fej­lesz­té­sé­ben is si­ke­res. A világ ki­len­ce­dik leg­gyak­rab­ban idé­zett far­ma­ko­ló­gu­sa és az egyik leg­töb­bet idé­zett ku­ta­tó. Szá­mos tu­do­má­nyos tár­sa­ság tagja, ve­ze­tő far­ma­ko­ló­gi­ai és mo­le­ku­lá­ris or­vos­tu­do­má­nyi fo­lyó­ira­tok szer­kesz­tő­bi­zott­sá­gi tagja, szá­mos nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos díj tu­laj­do­no­sa.

Szabó Csaba elő­adá­sa a Min­den­tu­dás Egye­te­mén:

Ka­mi­ká­ze mo­le­ku­lák: A sza­bad­gyö­kök be­fo­lyá­so­lá­sa a C-vi­ta­min­tól a Viag­rá­ig


Szabó Csaba: Kamikaze molekulák című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek