Leonardo da Vinci válogatott írásai

Ízelítő a polihisztor életművéből

Le­o­nar­do, a po­li­hisz­tor óri­á­si ha­gya­té­ká­ban fi­lo­zó­fi­ai, mű­vé­sze­ti és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos tár­gyú írá­sok egy­aránt sze­re­pel­nek. Jelen ki­adás meg­pró­bál­ko­zik azzal, hogy új for­dí­tás­ban, ará­nyos és tel­jes képet adjon a mű­vész­óri­ás mun­kás­sá­gá­ról, és csak­nem negy­ven té­ma­kör­ben mu­tas­sa be a re­ne­szánsz ter­mé­szet­szem­lé­let tel­jes­sé­gét. Az idé­ze­tek­hez fű­zött jegy­ze­tek arra tö­rek­sze­nek, hogy meg­ad­ják Le­o­nar­do sza­va­i­nak mai ér­tel­me­zé­sét, és hogy je­lez­zék a kü­lönb­sé­get a két kor gon­dol­ko­dás­mód­ja kö­zött. Bol­do­gok, akik­nek füle meg­hall­ja a hol­tak be­szé­dét.


Csorba F. László (szerk.): Leonardo da Vinci válogatott írásai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek