Róka Sándor

Hány éves a kapitány?

Játékok és talányok kisiskolásoknak

• Te ve­ze­ted az utas­szál­lí­tó re­pü­lőt. Bu­da­pes­ten fel­száll 11 utas. Bécs­ben le­száll 5 és fel­száll 9. Pá­rizs­ban 1 ki­vé­te­lé­vel min­den­ki le­száll. Hány éves a ka­pi­tány?

• A Fe­ke­te Kalóz néven el­hí­re­sült ka­lóz­ka­pi­tány egyik si­ke­res ka­land­ja után ki­szá­mít­tat­ta saját maga és kis­fia élet­ko­rá­nak, va­la­mint ha­jó­ja hosszá­nak a szor­za­tát. Az ered­mény 26 159 lett, ame­lyet mint sze­ren­cse­szá­mot egy me­dál­ra vé­se­tett és min­dig a nya­ká­ban hor­dott. Hány éves a ka­pi­tány? (A ha­jó­hosszt mé­te­rek­ben mér­ték, és a mé­rő­szám egész szám!)
Közel 600 jobb­nál jobb fel­adat várja e könyv­ben a gon­dol­kod­ni sze­re­tő gye­re­ke­ket.

Közel 600 jobb­nál jobb fel­adat várja e könyv­ben a gon­dol­kod­ni sze­re­tő gye­re­ke­ket. Ha va­la­ki mégis el­akad, kat­tin­son ide!

Róka Sán­dor a 10–14 éve­sek­nek szóló Aba­cus c. ma­te­ma­ti­kai lapok ala­pí­tó­ja, és éve­ken át szer­kesz­tő­je. Szak­kört vezet gye­re­kek­nek, és a szak­kö­ri mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó­an már több köny­ve meg­je­lent.


Róka Sándor: Hány éves a kapitány? című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek