D. K. Fagyejev - I. Sz. Szominszkij

Felsőfokú algebrai példatár

D. K. Fa­gye­jev és I. Sz. Szominsz­kij szent­pé­ter­vá­ri pro­fesszo­rok köny­ve jó pár év­ti­zed­del ez­előtt ké­szült el ugyan, de a fel­ső­fo­kú al­geb­rá­hoz tar­to­zó fel­adat­anya­got olyan mély­ség­ben és ará­nyo­san dol­goz­za fel, hogy meg­fe­lel az egye­te­mi hall­ga­tók egy­mást kö­ve­tő nem­ze­dé­ke­i­nek és így az ok­ta­tók­nak is.
A pél­da­tár a kö­vet­ke­ző té­ma­kö­rök­höz ad fel­ada­to­kat, út­mu­ta­tá­so­kat és meg­ol­dá­so­kat:
Komp­lex szá­mok - De­ter­mi­nán­sok - Li­ne­á­ris egyen­let­rend­sze­rek - Mát­ri­xok - Egy­vál­to­zós po­li­no­mok és ra­ci­o­ná­lis függ­vé­nyek - Szim­met­ri­kus függ­vé­nyek - Li­ne­á­ris al­geb­ra.
Nem vé­let­len, hogy ez a kötet immár har­mad­szor je­le­nik meg ma­gya­rul, ugyan­is jól hasz­nál­ha­tó mind a mű­sza­ki, mind a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi kur­zu­so­kon. Nép­sze­rű­sé­gé­re jel­lem­ző, hogy ebből ok­tat­nak az angol, fran­cia, német, spa­nyol fő­is­ko­lá­kon és egye­te­me­ken is.
Egy ré­gi-új könyv­nek szán­ja a kiadó a BSc-kép­zés­hez.


D. K. Fagyejev - I. Sz. Szominszkij: Felsőfokú algebrai példatár című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek