Szalóczy Péter

Elfeledett zeneszerzők

Évek óta hall­ha­tó a Ma­gyar Rádió Bar­tók adó­ján a szer­ző nép­sze­rű ze­ne­tör­té­ne­ti so­ro­za­ta, Rit­kán hal­lott remek művek cím­mel. A műsor már túl van a 155. adá­sán. Sza­ló­czy Péter hu­szon­öt éve kezd­te el a szin­te soha sehol nem hall­ha­tó remek művek mód­sze­res gyűj­té­sét, mely­nek során na­gyon iz­gal­mas, be­lát­ha­tat­lan ter­je­del­mű ze­ne­anyag­ra tett szert. E munka ered­mé­nye e könyv, mely szám­ta­lan ze­ne­szer­zőt mutat be az el­múlt szá­za­dok­ból, akik­nek élete, mun­kás­sá­ga mind­ed­dig mél­tat­la­nul ho­mály­ban ma­radt.

„Sza­ló­czy Péter a zene irán­ti ritka ér­zé­keny­sé­gé­vel egé­szen ki­vé­te­les bűv­kört te­rem­tett meg ebben a könyv­ben. A fe­le­dés­re ítélt re­mek­mű­ve­ket biz­tos szi­mat­tal fe­dez­te fel, s csak szu­per­la­tí­vusz­ban le­het­sé­ges »ze­ne­re­a­ni­má­ló« mun­kás­sá­gá­ról szól­ni!”
Szo­ko­lay Sán­dor

„A szer­ző egy ki­ha­ló­fél­ben lévő, nagy ha­gyo­má­nyú or­vos­tí­pus ritka kép­vi­se­lő­je, a humán kul­tú­rá­ban aktív sze­re­pet vál­la­ló orvos alak­ja.

A zene olyan te­rü­le­te­it tárta föl, hogy hi­va­tá­sos ze­ne­tu­dós is meg­iri­gyel­né el­hi­va­tott­sá­gát, szak­tu­dá­sát, ku­ta­tá­sa­i­nak ho­za­mát. Jó, hogy a ha­tal­mas munka nem száll el az éter­ben, hanem nyom­ta­tás­ban is meg­je­len­het.”
Gör­gey Gábor


Szalóczy Péter: Elfeledett zeneszerzők című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek