Károlyi Zsuzsa

Csak logIQsan

Játékos logikai feladványok minden korosztálynak

A lo­gi­kai rejt­vény­új­sá­gok el­ső­sor­ban olyan tí­pu­sú rejt­vé­nye­ket tar­tal­maz­nak, ame­lyek áb­rá­it ki kell töl­te­ni, vagy­is ame­lyek  meg­fej­té­sé­hez ce­ru­za szük­sé­ges. Az ebben a könyv­ben elő­for­du­ló fel­ad­vá­nyok nem igé­nyel­nek sem­mi­fé­le esz­közt, pusz­tán lo­gi­kus gon­dol­ko­zást: a meg­ol­dás rend­sze­rint egy-egy szó, betű vagy szám. A fel­ad­vá­nyo­kat min­den eset­ben ábra kí­sé­ri.
A Csak lo­gIQ­san! közel két­száz já­té­kos lo­gi­kai fel­ad­vánnyal is­mer­te­ti meg ol­va­só­ját. A kér­dé­sek közt sze­re­pel­nek szá­mo­lós és nyel­vi tí­pu­sú­ak, áb­ra­so­rok, szö­ve­ges fel­ada­tok, ta­lál­koz­ha­tunk szi­get­la­kók­kal, híres em­be­rek­kel, spor­to­lók­kal, da­ra­bol­ha­tunk koc­kát, dart­soz­ha­tunk, fejt­he­tünk tit­kos­írást, és kép­rejt­vé­nyek meg­ol­dá­sán is tör­het­jük a fe­jün­ket.
A fel­ad­vá­nyok­ban min­den kor­osz­tály örö­mét lel­he­ti, mivel egy­részt nem­csak a kér­dé­sek tí­pu­sa, hanem azok ne­héz­sé­ge is vál­to­za­tos, más­részt mind­egyik fel­adat­hoz tar­to­zik egy rövid se­gít­ség, ami­vel a ke­mé­nyebb di­ó­kat is könnyeb­ben „meg­tö­ri" az Ol­va­só.
A fel­ad­vány­gyűj­te­mény akár né­hány per­ces agy­tor­ná­ra is elő­kap­ha­tó. Azon túl, hogy kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást nyújt is­ko­lai szü­net­ben, uta­zás­kor vagy akár ba­rá­ti tár­sa­ság­ban, szó­ra­koz­tat­va fej­lesz­ti lo­gi­kai ké­pes­sé­ge­in­ket.


Károlyi Zsuzsa: Csak logIQsan című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek