Jordán Tibor - Szeszlér Dávid - Recski András

Rendszeroptimalizálás

A gya­kor­la­ti élet­ből szár­ma­zó al­go­rit­mi­kus fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­ban a véges ma­te­ma­ti­ka, ezen belül is leg­in­kább a gráf­el­mé­let is­me­ret­anya­ga és esz­köz­tá­ra gyak­ran nél­kü­löz­he­tet­len. Ez a könyv az ilyen szem­lé­le­tű mód­sze­rek ku­ta­tá­sá­val fog­lal­ko­zó kom­bi­na­to­ri­kus op­ti­ma­li­zá­lás tu­do­má­nyá­ba kíván be­te­kin­tést nyúj­ta­ni. Az első rész­ben ál­ta­lá­nos mód­sze­re­ket is­mer­tet a má­so­dik­ban konk­rét eset­ta­nul­má­nyok­kal fog­lal­ko­zik.
A könyv szer­zői évek óta ok­tat­nak ha­son­ló tár­gya­kat a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­te­men, va­la­mint az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men.


Jordán Tibor - Szeszlér Dávid - Recski András: Rendszeroptimalizálás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek