Holics László

Fizika összefoglaló

„Az össze­fog­la­lót ha­szon­nal for­gat­hat­ják a tu­dá­su­kat rend­sze­rez­ni akaró fel­vé­te­li­zők, érett­sé­gi­zők, vizs­gá­zók, ta­nul­má­nyi ver­se­nyek­re ké­szü­lők, és azok, akik át­te­kin­tést sze­ret­né­nek kapni a fi­zi­ka tu­do­má­nyá­nak alap­ja­i­ról" - írja Ho­lics Lász­ló elő­sza­vá­ban. Va­ló­ban, ha va­la­ki vi­lá­gos tár­gya­lás­mó­dot keres, tisz­táz­ni kíván fo­gal­ma­kat, akkor nem ajánl­ha­tó jobb for­rás a ma­gyar nyel­vű szak­iro­da­lom­ból, mint Ho­lics Lász­ló Fi­zi­ka össze­fog­la­ló­ja. A szer­ző neve össze­forrt a ma­gyar fi­zi­ka­ta­ní­tás­sal. Ta­nít­vá­nyai közé tar­toz­nak a nem­zet­kö­zi fi­zi­kus tár­sa­da­lom je­len­tős sze­rep­lői, a nem je­len­tő­sek pedig csak egy­sze­rű­en sze­re­tik a fi­zi­kát.


Holics László: Fizika összefoglaló című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek