Surányi László

Megszólít vagy elvarázsol?

A zene szelleméről

A könyv ki­in­du­ló kér­dé­se az, hogy mi a zene sze­re­pe szel­le­mi és lelki éle­tünk egé­szén belül, és ho­gyan vi­szo­nyul a zene meg­szó­la­lá­sa a szín­ről szín­re tör­té­nő sze­mé­lyes megszólí­táshoz, amely a szer­ző sze­rint leg­fon­to­sabb szel­le­mi meg­nyil­vá­nu­lá­sunk. Innen a könyv címe: „meg­szó­lít vagy el­va­rá­zsol”? A szer­ző e könyvé­ben arra vál­lal­ko­zik, hogy a dia­lo­gi­kus gon­dol­ko­dás ered­mé­nye­it rész­ben fel­hasz­nál­va, rész­ben to­vább­ele­mez­ve, dimenzió­elméleti és szim­bó­lum­el­mé­le­ti szem­pon­to­kat is al­kal­maz­va új fényt ves­sen zene és szó, zene és szám, zene és in­du­lat, zene és tánc (rítus) el­len­té­ten és ro­konságon ala­pu­ló vi­szo­nyá­ra.


Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek