Róka Sándor

137 számrejtvény

Egy rejt­vény meg­ol­dá­sa min­dig jól­eső öröm­mel tölti el a rejt­vény­fej­tőt. A szá­mok vi­lá­ga pedig ér­de­kes világ. Pél­dá­ul egy kis csű­rés-csa­va­rás­sal könnye­dén be­bi­zo­nyít­juk, hogy min­den szám ér­de­kes.

Tétel: Min­den po­zi­tív egész szám ér­de­kes.

Bi­zo­nyí­tás: Te­gyük fel, hogy nem igaz az ál­lí­tás. Ve­gyük a leg­ki­sebb nem ér­de­kes egész szá­mot. De hi­szen ez ér­de­kes szám, mert ez a leg­ki­sebb „nem ér­de­kes”! El­lent­mon­dás­ra ju­tot­tunk. Tehát a tétel igaz.

Vá­lasz­tot­tunk egy ér­de­kes szá­mot: a 137-et. Ez lesz a könyv szu­per­szá­ma, amely­hez szu­per fel­ada­to­kat tűz­tünk ki, csak meg kell ta­lál­ni, hogy me­lyek azok, ha más­képp nem, hát az összes meg­ol­dá­sá­val. Miért éppen ezt a szá­mot vá­lasz­tot­tuk? Nos, kü­lö­nös módon a mo­dern fi­zi­ká­ban ez a szám gyak­ran elő­for­dul. De ebben a könyv­ben nincs szó a mo­dern fi­zi­ká­ról, csak sok-sok szám­rejt­vény­ről.


Róka Sándor: 137 számrejtvény című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek