Richard Wagner

Tristan und/és Izolde

Handlung in drei Aufzügen / Történés három felvonásban

A pár­hu­za­mos for­má­jú két­nyel­vű ki­adás – egyéb elő­nyei mel­lett – ki­vá­ló se­gít­ség lehet az el­mé­lyült ze­ne­hall­ga­tás­hoz. Abban a re­mény­ben bo­csát­juk út­já­ra a kö­te­tet, hogy sokan lesz­nek, aki­ket ily módon fog hoz­zá­jut­tat­ni Wag­ner ér­zel­mi­leg leg­in­kább túl­ára­dó al­ko­tá­sá­nak még tel­je­sebb él­ve­ze­té­hez.

„Wag­ner va­ló­ban jó drá­ma­köl­tő volt (szö­veg­köny­ve­it már akkor szí­ve­sen ol­vas­tam, ami­kor még egyet­len ope­rá­ját sem lát­tam), s ze­né­je ha­tal­mas hang­csar­no­ko­kat épít a költő tisz­ta alap­raj­zá­ra.” 

(Né­meth Lász­ló: Meg­men­tett gon­do­la­tok)


Richard Wagner: Tristan und/és Izolde című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek