Különkiadás

Sok­szor kér­de­zik tő­lünk, mi­lyen köny­ve­ket is adunk ki. Ál­ta­lá­ban nehéz, csa­pon­gó­an kö­rül­mé­nyes fe­le­let kö­vet­ke­zik. Meg va­la­mi olyas­mi, hogy sok­fé­lét. Van mű­vé­szet­tör­té­net, fi­lo­zó­fia, élet­rajz, mű­sza­ki köny­vek. Még re­gény is akad.​ Ezentúl azon­ban könnyű dol­gunk lesz. A ked­ves ér­dek­lő­dő ke­zé­be nyom­juk ezt a vá­lo­ga­tást, mely sok jó köny­vünk egy-egy rész­le­tét tar­tal­maz­za, s aztán ne­vet­ve még hoz­zá­tesszük: Ilye­ne­ket! Mind jó!


Hajabács Enikő (szerk.) - Sosity Beáta (szerk.): Különkiadás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek