Fékevesztett evolúció

Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban

Ez a kötet egy olyan je­len­ség­gel fog­lal­ko­zik, amely­nek fel­is­me­ré­se Dar­win ne­vé­hez köt­he­tő, bár az evo­lú­ció­bio­ló­gu­sok csak jóval ké­sőbb is­mer­ték fel a prob­lé­ma je­len­tő­sé­gét. Az új­don­sá­got az je­len­ti, hogy meg­kí­sé­rel­jük az ún. meg­sza­la­dá­si je­len­sé­get az ember ese­té­ben egy rész­ben új evo­lú­ci­ós hely­zet­re al­kal­maz­ni. Abban re­mény­ke­dünk, hogy ezzel talán evo­lú­ci­ós ma­gya­rá­za­tot tu­dunk adni olyan tár­sa­dal­mi szin­tű je­len­sé­gek­re (pl. test­súly­nö­ve­ke­dés, drog­fo­gyasz­tás, pros­ti­tú­ció), ame­lyek sokan „ci­vi­li­zá­ci­ós be­teg­ség­ként” írnak le.

Ti­tok­ban abban is re­mény­ke­dünk, hogy ezek az el­kép­ze­lé­sek rá­adá­sul se­gí­te­nek fel­is­mer­ni azo­kat a mód­sze­re­ket és meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek le­he­tő­vé te­szik, hogy e tár­sa­da­lom szá­má­ra káros fo­lya­ma­to­kat kor­lá­toz­zuk. Ter­mé­sze­te­sen nagy koc­ká­za­tot vál­lal az, aki az em­be­ri­ség jö­vő­jé­nek ala­ku­lá­sát kí­sér­li meg­jó­sol­ni. Egyes vá­ro­si le­gen­dák sze­rint az el­múlt szá­zad ele­jén sokan azért ag­gód­tak, hogy a szál­lí­tást végző lovak ürü­lé­ke el fogja lepni a vá­ro­so­kat. Az ilyen gon­do­la­tok­nak az autók meg­je­le­né­se ve­tett véget, és per­sze ma éppen más el­kép­zelt jövő miatt ke­ser­günk. Nem hisszük, hogy e szer­zők ki­vált­sá­ga lenne a jö­vő­be látás, de ha írá­sa­ink­kal el­gon­dol­kod­tat­juk az Ol­va­sót, akkor már rész­ben el­ér­tük cé­lun­kat. Azt azon­ban biz­ton ál­lít­hat­juk, hogy a fenti je­len­sé­gek és szá­mos más prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­hoz az em­be­ri­ség eddig al­kal­ma­zott esz­kö­zei nem bi­zo­nyul­tak ha­tá­sos­nak. Így talán meg­bo­csát­ha­tó a gon­dol­ko­dó ember, a tudós írás­ba fog­lalt ag­go­dal­ma.

A könyv elektronikus kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. http://www.nka.hu


Csányi Vilmos (szerk.) - Miklósi Ádám (szerk.): Fékevesztett evolúció című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek