Piotr Kłodkowski

A Kelet csodálatos zamata

A Kelet cso­dá­la­tos za­ma­tát év­szá­za­dok óta fű­sze­rek és le­gen­dák jut­tat­ják el a mi tá­junk­ra, Eu­ró­pá­ba. Gon­dol­junk csak a Szök­te­tés a sze­ráj­ból vagy a Dió­tö­rő transz­por­tált ke­le­ti­es­sé­gé­re!
Ma­nap­ság a va­ló­ság meg­ra­ga­dá­sá­ban előbb­re já­runk, csak be kell fi­zet­ni egy tu­ris­ta­út­ra, a meg­le­pe­tés ki­nek-ki­nek más­képp jut ki. 
Stí­lu­sa ele­gáns, könnyed, szel­le­mes, oly­kor akár köl­tői. Vál­to­za­tos, rövid írá­sok­ban ka­la­u­zol­ja az ol­va­sót olyan he­lyek­re, ame­lye­ket hon­fi­tár­sai közül is sokan fel­ke­res­nek, rá­adá­sul olyas­mit mutat meg, ami mind valós, mind kép­ze­let­be­li ke­le­ti uta­zá­sok során a hasz­nunk­ra vál­hat. Ez a kötet egy kis elő­ké­szü­let az út­ra­kelők­nek és pót­lék az itt­hon ma­ra­dók­nak.


Piotr Kłodkowski: A Kelet csodálatos zamata című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek