John Keane

A civil társadalom

Régi képzetek, új látomások Fordította: Vág András

John Keane a civil tár­sa­da­lom egyik leg­hí­re­sebb szak­ér­tő­je Eu­ró­pá­ban. Ide­s­to­va immár több mint három év­ti­ze­de ta­nul­má­nyoz­za a témát, je­len­leg szé­les­kö­rű nem­zet­kö­zi ku­ta­tá­so­kat ko­or­di­nál, ame­lyek a Glo­bá­lis Civil Tár­sa­da­lom mi­ben­lé­tét, ke­re­te­it, in­téz­mé­nye­it, mű­kö­dé­sét vizs­gál­ják. A Civil Tár­sa­da­lom - Régi kép­ze­tek, új lá­to­má­sok című köny­ve klasszi­kus el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti össze­fog­la­lá­sát nyújt­ja a té­má­nak, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a Ke­let-Kö­zép-Eu­ró­pá­ban vég­be­me­nő „bár­so­nyos for­ra­dal­mi” át­ala­ku­lá­sok­ra – an­gol­szász szem­szög­ből.


John Keane: A civil társadalom című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek