Rozgonyi Tibor - Varecza Árpád

A tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikai versenyei IV.

1986-2002

A ta­nár­kép­ző fő­is­ko­lák szá­má­ra 50 éve, 1952 óta ren­dez­nek éven­te fel­adat­meg­ol­dó ver­se­nye­ket. Az 1986-ig meg­ren­de­zett ver­se­nyek fel­ada­tai Var­ecza Árpád és Be­lez­nai Gyula szer­kesz­té­sé­ben ko­ráb­ban 3 kö­tet­ben már meg­je­len­tek. Az 1986 és 2002 kö­zöt­ti ver­se­nyek fel­ada­tai azon­ban eddig nem vol­tak hoz­zá­fér­he­tők. Ezt a hi­ányt pó­tol­ja a most meg­je­le­nő kötet, mely­ben a fel­ada­tok, meg­ol­dá­sa­ik és az ezek­hez fű­zött meg­jegy­zé­sek és ál­ta­lá­no­sí­tá­sok sze­re­pel­nek. A köny­vet nagy ha­szon­nal for­gat­hat­ják Az egye­te­mi és fő­is­ko­lai hall­ga­tók, va­la­mint a te­het­sé­ges kö­zép­is­ko­lá­sok is.


Rozgonyi Tibor - Varecza Árpád: A tanárképző főiskolák Péter Rózsa matematikai versenyei IV. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek