„új tudományos zsebkönyvtár“


Találatok a könyvcímek és szerzők között (0)

Tovább

Találatok a szövegben — relevancia szerinti sorrendben (80)

A találatok relevanciája nem csupán a találatok számától, hanem az önálló előfordulás arányától is függ.

Tovább
Találatok száma a kiadványban körülbelül 1.

...Reményi Attila Fehérjekinázok új tudományos zsebkönyvtár élettudományok Reményi Attila Fehérjekinázok Funkció és szerkezet A könyv megjelenését az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága támogatta....

...Ennek hatására a fehérjekináz szubsztrátkötőzsebe felszabadul, és megtörténik a bekötött új szubsztrátoknak az enzim aktív centruma általi módo­sítása....

...A PKA C-terminális régiója például a központi kinázdoménhez idomulva hoz létre egy új allosztérikus ré­giót....

...Ez ugyanis lehető­vé teszi, hogy a kinázok könnyebben alakítsanak ki új kap­csolatokat az effektor (katalitikus) funkció megváltozta­tása nélkül....

...A génduplikációval létrejött, új funkciót nyerő paralóg kinázok kialakulásában az illicit kináz-szubsztrát kapcso­latok nagyon fontos szerepet játszhattak az evolúciós idő­skálán, hiszen ezzel új kinázalapú jelátviteli funkciók jöt­tek létre; az egyed...

Találatok száma a kiadványban körülbelül 1.

...Hajdú Zoltán Államosodási folyamatok a Kárpát-medencében a XX. században új tudományos zsebkönyvtár Bölcsészet- és társadalomtudományok Hajdú Zoltán Államosodási folyamatok a Kárpát-medencében a XX. században A könyv megjelenését az...

...Az állam mint olyan a történeti reálfolyamatokon túl lényegében az általános emberi, majd tudományos gondol­kodás permanens alapkategóriájává vált....

...A béketárgyalások magyar tudományos anyagaiban a víz­ügyi kérdések tárgyalásakor csaknem kizárólagosan ez a meg­nevezés szerepelt (Cholnoky 1920a, Cholnoky szerk. 1920b)....

...Ugyanakkor a román tudományos és politikai elit körében egyre inkább polgárjogot nyert a Kárpát-medence megnevezés....

...Cholnoky J. 1920a: Magyarország területének épsége tudományos földrajzi szempontból. Új Magyar Szemle, 3., 285–293. Cholnoky J. (szerk.) 1920b: A magyar béketárgyalások, I–III. Buda­pest, M. Kir. Külügyminisztérium....