Jókai Erika - Koloszár Kata - Mogánné Tölgyesy Szilvia - Pataki Máté

Rehabilitációs támogató technológiák

Köny­vünk­ben arra vál­lal­koz­tunk, hogy a mű­sza­ki, az or­vo­si és a re­ha­bi­li­tá­ci­ós se­gí­tő fog­lal­ko­zá­sok te­rü­le­te­in dol­go­zók vagy az ilyen pá­lyák­ra ké­szü­lők szá­má­ra olyan se­géd­le­tet hoz­zunk létre, amely saját szak­te­rü­le­tük is­me­re­te­it bő­vít­he­ti az­ál­tal, hogy a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­ban és a hét­köz­na­pok­ban al­kal­ma­zott mű­sza­ki meg­ol­dá­so­kat rend­sze­re­zet­ten be­mu­tat­juk. A rend­sze­re­zés fő ve­zér­fo­na­la az FNO osz­tá­lyo­zás (Funk­ció­ké­pes­ség, fo­gya­té­kos­sá­gok és egész­ség Nem­zet­kö­zi Osz­tá­lyo­zá­sa, WHO, 2003). A be­mu­ta­tás módja pedig olyan élet­hely­ze­te­ken ke­resz­tül tör­té­nik, ame­lyek az át­lag­em­ber szá­má­ra ko­ránt­sem egy­ér­tel­mű­ek, hi­szen nem ta­pasz­tal­hat­ták meg vagy sehol nem ol­vas­hat­tak még ezek­ről a meg­ol­dá­sok­ról. Cé­lunk az volt, hogy minél több tá­mo­ga­tó meg­ol­dást mu­tas­sunk be, de ver­seny­re nem kel­he­tünk sem­mi­lyen ter­mék­ka­ta­ló­gus­sal vagy gyár­tói hon­la­pok­kal és az in­ter­net által nyúj­tott in­for­má­ci­ók és képek ha­tal­mas tár­há­zá­val.

A szer­kesz­tő


Jókai Erika - Koloszár Kata - Mogánné Tölgyesy Szilvia - Pataki Máté: Rehabilitációs támogató technológiák című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek