Stanisław Lem

DiLEMmák

Írások a 21. századból

Lem ezen esszé­i­ben az ak­tu­á­lis „kor­szel­le­met” szedi ízek­re, az itt és most ese­mé­nye­i­nek ke­se­rű hangú kom­men­tá­to­ra. Elem­zi az Egye­sült Ál­la­mok és Orosz­or­szág kor­má­nya­i­nak leg­újabb lé­pé­se­it, mér­le­ge­li az Ame­ri­kát ért ter­ro­ris­ta­tá­ma­dás kon­zek­ven­ci­á­it, képet ad a mai Len­gyel­or­szág geo­po­li­ti­ká­já­ról, va­la­mint kri­ti­kus íté­le­tet hir­det az iro­da­lom és a kép­ző­mű­vé­szet leg­fris­sebb al­ko­tá­sai fö­lött, nem kí­mél­ve a di­va­tos áram­la­to­kat. Ha­rag­gal kom­men­tál­ja a tö­meg­kul­tú­ra rémes süllye­dé­sét, ami­nek leg­éke­sebb bi­zo­nyí­té­kai a re­a­lity show-k, to­váb­bá han­got ad a tu­do­mány leg­újabb ered­mé­nye­i­ről al­ko­tott vé­le­mé­nyé­nek – főleg a ge­ne­ti­ka te­rü­le­té­ről.

Sta­nis­law Lem a tu­do­má­nyos–fan­tasz­ti­kus iro­da­lom mes­te­re, és ez eset­ben a tu­do­má­nyos elő­ta­got tes­sék a leg­ko­mo­lyab­ban venni!


Stanisław Lem: DiLEMmák című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek